មាន់ជល់-ไก่ชน ภาษาเขมรวันละคำ

មាន់ជល់-ไก่ชน

មាន់ជល់-ไก่ชน

ภาษาเขมร : មាន់ជល់
อ่านว่า : ม็วน โจ็ว์ล
แปลว่า : ไก่ชน
ภาษาอังกฤษ : Cock

ตัวอย่าง : នឹកឃើញកាលពីនៅក្មេង ខ្ញុំចូលចិត្តចាប់មាន់ឲ្យជល់គ្នា។
อ่านว่า : เนิก เคิย์ญ กาว์ล ปี เนิว กเมง   คญม โจว์ล เจิด จับ ม็วน โอว์ย โจ็ว์ล กเนีย
แปลว่า : คิดถึงสมัยเด็ก ผมชอบจับไก่ให้ชนกัน