មាសប្រាក់-เงินทอง ภาษาเขมรวันละคำ

មាសប្រាក់-เงินทอง

មាសប្រាក់-เงินทอง

ภาษาเขมร : មាសប្រាក់
อ่านว่า : เมียะฮ์ ประก์
แปลว่า : เงินทอง
ภาษาอังกฤษ : (ไม่ต้องคับ นี่สำนวนไทยกับเขมรที่เราใช้กัน คิๆๆ)

ตัวอย่าง : អ្នកណាចុច Like និង Share សូមឲ្យមាសប្រាក់ហូរចួល សាធុ។
อ่านว่า : เนียะ นา โจ็ย์จ Like เนิง Share โซม โอว์ย เมียฮ์ ประก์ โฮ โจว์ล   ซา ธุ
แปลว่า : ใคร กด ไลค์ และ แชร์ ขอให้เงินทองไหลเข้ามา สาธุ