មិនច្បាស់-ไม่ชัด ภาษาเขมรวันละคำ

មិនច្បាស់-ไม่ชัด ภาษาเขมรวันละคำ

មិនច្បាស់-ไม่ชัด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : អត់ច្បាស់, មិនច្បាស់
อ่านว่า : อ็อด จบ๊ะฮ์, เมิน จบ๊ะฮ์
แปลว่า : ไม่ชัด
ภาษาอังกฤษ : Blur, Unclear

ตัวอย่าง : រូបគេធ្វើអីនឹង? មើល​អត់ច្បាស់សោះ។
อ่านว่า : รูป เก ทเวอ แอ็ย เนิ๊ง? เมิว์ล อ็อด จบ๊ะฮ์ เซาะฮ์
แปลว่า : รูปเขาทำอะไรกันอ่ะ? มองไม่ชัดเลย