មី-มาม่า ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : មី
อ่านว่า : มี
แปลว่า : มาม่า
ภาษาอังกฤษ : instant noodles

ตัวอย่าง : អត់លុយទិញបាយញ៉ាំ បានជាញ៉ាំមីអញ្ចឹង។
อ่านว่า : อ็อด ลุย ติย์ญ บาย ญำ บาน เจีย ญำ มี อัย์ญ เจิง
แปลว่า : ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ถึงได้กินมาม่าอย่างงี้อ่ะ