មោទនភាព-ความภูมิใจ ภาษาเขมรวันละคำ

មោទនភាព-ความภูมิใจ

មោទនភាព-ความภูมิใจ

ภาษาเขมร : មោទនភាព
อ่านว่า : โหมด เตียะ​ เนียะ เผียบ
แปลว่า : ความภูมิใจ
ภาษาอังกฤษ : Proud

ตัวอย่าง : ពួកយើងមានមោទនភាពដែលបានកើតជាកូនខ្មែរ។
อ่านว่า : ปัวะก์ เยิง เมียน โหมด เตียะ เนียะ เผียบ แดย์ล บาน เกิว์ด เจีย โกน คแมย์
แปลว่า : พวกเรามีความภูมิใจที่ได้เกินเป็นลูกคนเขมร