ម៉ដំរី-ควาญช้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ម៉ដំរី-ควาญช้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ម៉ដំរី-ควาญช้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ម៉ដំរី
อ่านว่า : มอ ด็อมแร็ย
แปลว่า : ควาญช้าง
ภาษาอังกฤษ : Elephant driver, keeper.

ตัวอย่าง : ទិដ្ឋភាពម៉ដំរីសម័យអណាចក្រខ្មែរ។
อ่านว่า : เติดทะ เผียบ มอ ด็อม แร็ย ซมัย อนาจะก์ คแมย์
แปลว่า : ภาพควาญช้างสมัยอนาจักรขอม