ម៉ាស៊ីនត្រជាក់-เครื่องปรับอากาศ ภาษาเขมรวันละคำ

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ภาษาเขมร : ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
อ่านว่า : มา ซีน ตรอ เจียะก์
แปลว่า : เครื่องปรับอากาศ
ภาษาอังกฤษ : Air Conditioner or Air Cond

ตัวอย่าง : ក្នុងការិយាល័យខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់។
อ่านว่า : กนง การิยาลัย คญม เมียน มา ซีน ตรอ เจียะก์
แปลว่า : ในสำนักงานฉันมีเครื่องปรับอากาศ