ម៉ាស៊ីនថតរូប-กล้องถ่ายรูป ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : ម៉ាស៊ីនថតរូប, កាមេរ៉ា
อ่านว่า : มา ซีน ถอด รูป, กาเมรา
แปลว่า : กล้องถ่ายรูป
ภาษาอังกฤษ : Camera

ตัวอย่าง : កាមេរ៉ាខ្ញុំចាស់ណាស់ហើយ ចង់បានថ្មី តែអត់មានលុយទិញទេ។
อ่านว่า : กาเมรา คญ จ๊ะฮ์ น่ะฮ์ เฮิว์ย   จ็อง บาน ทแม็ย  แตย์ อ็อด เมีย ลุย ติย์ญ เต
แปลว่า : กล้องผมเก่ามากแล้ว  อยากได้ใหม่  แต่ไม่มีเงินซื้อเลย