ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์ ภาษาเขมรวันละคำ

ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์

ម៉ូតូ-มอเตอร์ไซค์

ภาษาเขมร : ម៉ូតូ
อ่านว่า : โม โต
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์
ภาษาอังกฤษ : Motorcycle, Motorbike

ตัวอย่าง : ម៉ូតូយក្សមួយនេះធំដល់ហើយ។
อ่านว่า : โม โต เยียะ มวย นิ่ห์ ธม ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : มอเตอร์ไซค์ยักษ์อันนี้ใหญ่มากเลย