ម្កាក់-มะกอก ภาษาเขมรวันละคำ

ម្កាក់-มะกอก

ម្កាក់-มะกอก

ภาษาเขมร : ម្កាក់
อ่านว่า : มะกะ
แปลว่า : มะกอก
ภาษาอังกฤษ : spondias mombin

ตัวอย่าง : ហ៊ើយ! ចិតសំបកម្កាក់ទម្រាំតែរួច។
อ่านว่า : เฮย! เจิด ซ็อม บอก มะกะ ต็ม ร็วม แตย์ รวย์จ
แปลว่า : เฮ่ย ปอกเปลือกมะกอกกว่าจะเสร็จ