ម្ជូរ-ของเปรี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ម្ជូរ-ของเปรี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ម្ជូរ-ของเปรี้ยว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ម្ជូរ
อ่านว่า : มะจู
แปลว่า : ของเปรี่ยว
ภาษาอังกฤษ : Sour fruits

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់ញ៉ាំម្ជូរដូចមនុស្សចាញ់កូន។
อ่านว่า : คญม จ็อง ญำ มะจู โดยจ์  โมนุฮ์ จัยญ์ โกน
แปลว่า : ฉันอยากกินแต่ของเปรี้ยวอย่างกับคนแพ้ท้อง