ម្ទេសលីង-พริกคั่ว ภาษาเขมรวันละคำ

ម្ទេសលីង-พริกคั่ว ภาษาเขมรวันละคำ

ម្ទេសលីង-พริกคั่ว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ម្ទេសលីង
อ่านว่า : มเต๊ะฮ์ ลีง
แปลว่า : พริกคั่ว
ภาษาอังกฤษ : crispy fried chilly

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះលីងម្ទេសបុកទឹកគ្រឿង អ្នកណាចង់ហូបទេ?
อ่านว่า : ทไงนิ่ฮ์ลีงมเต๊ะฮ์บกตึงเกรือง  เนียะก์นาจ็องโฮบเต๊?
แปลว่า : วันนี้คั่วพริกตำน้ำพริก มีใครอยากกินไหม