ម្នាស់-สับปะรด ภาษาเขมรวันละคำ

ម្នាស់-สับปะรด

ម្នាស់-สับปะรด

ภาษาเขมร : ម្នាស់
อ่านว่า : ม-นั๊วะห์
แปลว่า : สับปะรด
ภาษาอังกฤษ : Pineapple

ตัวอย่าง : នណាចង់ញ៉ាំម្នាស់ខ្លះ?
อ่านว่า : โน นา จ็อง ญำ ม-นั๊วะห์  คละ
แปลว่า : แครอททั้งหมดล้วนแต่สีส้ม