ម្រះព្រៅ-กะเพรา ภาษาเขมรวันละคำ

ម្រះព្រៅ-กะเพรา

ម្រះព្រៅ-กะเพรา

ภาษาเขมร : ម្រះព្រៅ
อ่านว่า : มเรียะฮ์ ปเริว
แปลว่า : กะเพรา
ภาษาอังกฤษ : Hot Basil

ตัวอย่าง : ឃើញម្រះព្រៅហើយចង់ញ៉ាំឆាក្ដៅសាច់មាន់
อ่านว่า : เคิย์ญ มเรียะฮ์ ปเริว เอิว์ย จ็อง ญำ ชา กเดา สัย์จ ม็วน
แปลว่า : เห็นกะเพราะแล้วแล้วอยากกินผัดกะเพราไก่