ម្អម-ผักอีออม ภาษาเขมรวันละคำ

ម្អម-ผักอีออม

ម្អម-ผักอีออม

ภาษาเขมร : ម្អម
อ่านว่า : ม-ออม
แปลว่า : ผักอีออม

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តសម្លម្ជូរដាក់ម្អម។
อ่านว่า : คญม โจว์ล เจิด ซ็อม ลอ มจู ดะก์ ม-ออม
แปลว่า :  ฉันชอบกินแกงส้มใส่ผักอีออม