យំ-ร้องให้ ภาษาเขมรวันละคำ

យំ-ร้องให้

យំ-ร้องให้

ภาษาเขมร : យំ
อ่านว่า : ยม
แปลว่า : ร้องให้
ภาษาอังกฤษ : Cry

ตัวอย่าง : កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយំដោយសាររឿងមិនបានការបែបនេះបានទេ?
อ่านว่า : กม ทเวอ โอว์ย คญม ยม โดว์ย ซา เรือง เมิน บาน กา แบย์บ นิฮ์ บาน เต๊?
แปลว่า : อย่าทำให้ฉันร้องให้เพราะเรื่องไร้สาระแบบนี้ได้ไหม