រថយន្តក្រុង-รถเมล์ ภาษาเขมรวันละคำ

រថយន្តក្រុង-รถเมล์ ภาษาเขมรวันละคำ

រថយន្តក្រុង-รถเมล์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : រថយន្ដក្រុង, ឡានក្រុង
อ่านว่า : รถยนต์ กรง, ลาน กรง
แปลว่า : รถเมล์
ภาษาอังกฤษ : Bus, auto bus

ตัวอย่าง : ក្រុងភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមមានសេវាកម្មរថយន្តក្រុងវិញហើយ។
อ่านว่า : กรง พนม เป็ย์ญ จับ พเดิว์ม เมียน เซ วา กำ รถยนต์ กรง วิย์ญ เฮิว์ย
แปลว่า : กรุงพนมเปญเริ่มกลับมามีบริการรถเมล์อีกครั้งแล้ว