រន្ទះបាញ់-ฟ้าผ่า ภาษาเขมรวันละคำ

រន្ទះបាញ់-ฟ้าผ่า

រន្ទះបាញ់-ฟ้าผ่า

ภาษาเขมร : រន្ទះបាញ់
อ่านว่า : ร็น เต๊ยะฮ์ บัย์ญ
แปลว่า : ฟ้าผ่า
ภาษาอังกฤษ : Thunder

ตัวอย่าง : រន្ទះបាញ់ដើមឈើ។
อ่านว่า : ร็น เต๊ยะฮ์ บัยญ์ เดิม เชอ
แปลว่า : ฟ้าผ่าต้นไม้