រាត្រីសួស្ដី-ราตรีสวัสดิ์ ภาษาเขมรวันละคำ

คืนนี้แถมให้อีกคำก่อนนอนน่ะครับ

រាត្រីសួស្ដី-ราตรีสวัสดิ์

រាត្រីសួស្ដី-ราตรีสวัสดิ์

ภาษาเขมร : រាត្រីសួស្ដី
อ่านว่า : เรีย ตแร็ย ซัว สแด็ย
แปลว่า : ราตรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ :  Good night

ตัวอย่าง : រាត្រីសួស្ដីហ្វ៊ែនផេចទាំងអស់គ្នា សុបិនល្អណា!
อ่านว่า : เรีย ตแร็ย ซัว ซแด็ย แฟน เพย์จ เตียง เอาะฮ์ กเนีย   โซะ เบิน ละออ น่ะ
แปลว่า : ราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกคน  ฝันดีน่ะ