រាំវង់-รำวง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : រាំវង់
อ่านว่า : ร็วม วง
แปลว่า : รำวง
ภาษาอังกฤษ : Khmer Dance

ตัวอย่าง : ពេលចូលឆ្នាំម្ដងៗ នៅតាមភូមិនិមួយៗ
បងប្អូនយើងតែងរៃអង្គាសលុយគ្នាជួលធុងបាសចាក់រាំវង់មិនដែលខាន។
อ่านว่า : เปว์ล โจว์ล ชนำ มด็อง ๆ  เนิว ตาม ภูม นิมวย ๆ
บอง บโอน เยิง แตย์ง แตย์ เรย อ็อง เกียะฮ์ ลุย กเนีย จวว์ล ธง บ๊ะฮ์ จะก์ ร็วม วง เมิน แดย์ล คาน
แปลว่า : เมื่อวันปีใหม่(สงกรานต์)มาถึงแต่ละครั้ง ในแต่ละหมู่บ้าน
พี่น้องเรามักจะเก็บเงินกันเช่าเครื่องเสียงมาเปิดเต้นรำวงไม่เคยขาด