រូបភាពកំប្លែង

ប្រើគ្នា​ដល់ថ្នាក់​សល់​តែ​ឆ្អឹង​…!!!

ឯង​ច្រឡំ​ហើយ​អាប្អូន…!!!

ណា​ក្បាល ណា​គូទ​ទេវើយ…!!!

ឆ្ងាញ់​ផស់គេ…បឺត​ឲ្យ​អស់​មើល​វា​យ៉ាង​ម៉េច?

ផឹក…ផឹក…ខ្លាំងអី​ហា៎ស! ដាក់តគ្នា​មើល!

អូ៎យ​ផឹក​រួចដូចជា…​ខ្ចី​កន្លែង​ប្រើ​បន្តិច​មើល…!