រួញ-หด เหี่ยว หยิก ภาษาเขมรวันละคำ

រួញ แปลว่า หด เหี่ยว ถ้าเป็นเส้นผมก็หยิกครับ

อ่านว่า รวญ ไม่ใช่ รวน นะครับ

อ่านออกเสียงยากหน่อยครับ

ร เรือ ต้องชัดครับ

ถ้าอยากกระแดะแบบคนในเมืองให้ออกเสียง ร เป็น ฮ หรือ ห เสียงก้อง แต่ไม่ใช่ ล เด็ดขาด

ส่วนการสะกดกับตัว ญ ไม่ใช่ แม่กน นะครับ เดี๋ยวว่างๆผมจะไลฟ์สอนการออกเสียงกันนะครับ

ผมมีแผนจะไฟล์สอนภาษาเขมรในเฟสกับยูทูบ อาทิตย์ละวัน วันละบท แฟนๆอยากให้ไฟล์วันไหน กี่โมง ช่วยเม้น หรืออินบ๊อกมาแนะนำได้นะครับ