រ៉ូប៊ីនេ-ก๊อกน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

រ៉ូប៊ីនេ-ก๊อกน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

រ៉ូប៊ីនេ-ก๊อกน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ក្បាលរ៉ូប៊ីនេ
อ่านว่า : กบาวล์ โรบีเน
แปลว่า : หัวก๊อกน้ำ
ภาษาอังกฤษ : faucet, tap

ตัวอย่าง :ក្បាលរ៉ូប៊ីនេគាំងហើយ បើកទឹកអត់ចេញទេ។
อ่านว่า : กลาวล์ โร บี เร เกียง เฮิว์ย เบิว์ก ตึก อ็อด เจ็งญ์ เต้
แปลว่า : หัวก๊อกค้างแล้ว เปิด น้ำไม่ออกเลย