លក់-ขาย ภาษาเขมรวันละคำ

លក់-ขาย

លក់-ขาย

ภาษาเขมร : លក់
อ่านว่า : โละก์ หรือ ลัวะก์
แปลว่า : ขาย
ภาษาอังกฤษ : Sale

ตัวอย่าง : យាយចាស់ហើយនៅតែប្រឹងតស៊ូដើរលក់អីវ៉ាន់ដើម្បីជីវិតខ្លួនឯងទៀត។
อ่านว่า : เยียย จ๊ะฮ์ เฮิว์ย เนิว แตย์ ปเริง ตอ ซู เดิว์ โละก์ แอ็ย วัน เดิว์ม แบ็ย จี เวิด คลวน แอย์ง เตียด
แปลว่า : ยายแก่แบ้วยังขยันต่อสู้เดินขายของเพื่อชีวิตตนเองอีก