លុយ-เงิน ภาษาเขมรวันละคำ

លុយ-เงิน

លុយ-เงิน

ภาษาเขมร : លុយ​
อ่านว่า : ลุย
แปลว่า : เงิน สตางค์
ภาษาอังกฤษ : Money

ตัวอย่าง : ខែនេះអត់សូវមានលុយសោះ។
อ่านว่า : แคย์ นิ่ฮ์ อ็อด โซว เมียน ลุย เซาะฮ์
แปลว่า : เดือนนี้ไม่ค่อยมีตางค์เลย