លួស-ลวด ภาษาเขมรวันละคำ

លួស-ลวด

លួស-ลวด

ภาษาเขมร : លួស
อ่านว่า : ลัวะฮ์
แปลว่า : ลวด
ภาษาอังกฤษ : Wire

ตัวอย่าง : ជាងសំណង់ប្រើលួសក្នុងការកសាងអាគារ។
อ่านว่า : เจียง ซ็อม น็อง ปเริว์ ลัวะฮ์ กนง กา กอ ซาง อา เกีย
แปลว่า :  ช่างก่อสร้างใช้ลวดในการ