លឿងរាជ-ราชพฤกษ์ ภาษาเขมรวันละคำ

លឿងរាជ-ราชพฤกษ์ ภาษาเขมรวันละคำ

លឿងរាជ-ราชพฤกษ์ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : លឿងរាជ
อ่านว่า : เลือง เรียจช์
แปลว่า : ราชพฤกษ์
ภาษาอังกฤษ : Golden shower

ตัวอย่าง : ដើមលឿងរាជនេះចេញផ្កាលឿងល្អូកពេញដើមតែម្ដង។
อ่านว่า : เดิม เลือง เรียจช์ นิ่ฮ์ เจ็ย์ญ ผกา เลือง ลโอก เป็ย์ญ เดิม แตย์ มะดอง
แปลว่า : ต้อนราชพฤกษ์นี้ออกดอกเลืองแป๊ดเต็มต้นเลยอ่ะ