លៀនអណ្ដាត-แลบลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

លៀនអណ្ដាត-แลบลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

លៀនអណ្ដាត-แลบลิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : លៀនអណ្ដាត
อ่านว่า : เลียน อ็อน ดาด
แปลว่า : แลบลิ้น
ภาษาอังกฤษ : sticking the tongue out (as to tease somebody)

ตัวอย่าง : មើលអាអូនតូចលៀនអណ្ដាតដាក់គួរឲ្យស្រលាញ់ដែរតើ!
อ่านว่า : เมิวล์ อา โอน โตยจ์ เลียน อ็อน ดาด ดะก์  กัว ออย ซรอ ลัยญ์ แดย์ เตอว์
แปลว่า : ดูไอ้น้องตัวเล็กแลบลิ้นใส่น่ารักเหมือนกันอยู่น่ะ

ป.ล
លាន (เลียน) ล้าน
លៀន (เลียน) แลบ