លេងបៀ-เล่นไพ่ ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : លេងបៀ
อ่านว่า : เลง เบีย
แปลว่า : เล่น ไพ่
ภาษาอังกฤษ : Play Card

ตัวอย่าง : យាយៗ ទំនេរពេកទេដឹង បបួលគ្នាលេងបៀដូចក្មេងស្ទាវ។
อ่านว่า : เยียย ๆ ต็ม เน เปก เต เดิ๊ง บอ บวล คเนีย เลง เบีย โดย์จ กเมง ซเตียว
แปลว่า : ยายๆ ว่างเกินไปหรือป่าว พากันเล่นไพ่อย่างกับเด็กวัยรุ่น