ល្មៀត-ขมิ้น ภาษาเขมรวันละคำ

ល្មៀត-ขมิ้น

ល្មៀត-ขมิ้น

ภาษาเขมร : ល្មៀត
อ่านว่า : ลเมียด
แปลว่า : ขมิ้น
ภาษาอังกฤษ : Turmeric

ตัวอย่าง : ល្មៀតមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាព។
อ่านว่า : ลเมียด เมีย ปรอ โยช์จ ด็อว์ล ซกขะ เผียบ
แปลว่า : ขมิ้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพ