ល្ហុង-มะละกอ ภาษาเขมรวันละคำ

ល្ហុង-มะละกอ

ល្ហុង-มะละกอ

ภาษาเขมร : ល្ហុង
อ่านว่า : ล-ฮง
แปลว่า : มะละกอ
ภาษาอังกฤษ : Papaya

ตัวอย่าง : បុកល្ហុងស្រុកខ្មែរអត់សូវហិរដូចស្រុកថៃទេ។
อ่านว่า : บก ล-ฮง ซรก คแมย์ อ็อด โซว เฮิร์ โดย์จ ซรก ไทย เต
แปลว่า :  ส้มตำเมืองเขมรไม่ค่อยเผ็ดเหมือนส้มตำเมืองไทยหรอก