វត្ថុបុរាណ-วัตถุโบราณ ภาษาเขมรวันละคำ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

ภาษาเขมร : វត្ថុបុរាណ
อ่านว่า : ว็วด โทะ โบะ ราณ
แปลว่า : วัตถุโบราณ
ภาษาอังกฤษ : Antiques

ตัวอย่าง : នេះជាវត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : นิ่ฮ์ เจีย ว็วด โทะ โบะ ราณ แดว์ล เมียน ด็อม ไล คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : นี่คือวัตถุโบราณที่มีค่ามาก