វត្ថុអនុស្សាវរីយ-ของที่ระลึก ภาษาเขมรวันละคำ

វត្ថុអនុស្សាវរីយ-ของที่ระลึก ภาษาเขมรวันละคำ

វត្ថុអនុស្សាវរីយ-ของที่ระลึก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : វត្ថុអនុស្សាវរីយ
อ่านว่า : ว็วด โทะ อะ นุ ซาว รี
แปลว่า : ของที่ระลึก
ภาษาอังกฤษ : souvenir

ตัวอย่าง : ចង់បានអត់? វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីខេត្តសៀមរាប។
อ่านว่า : จ็อง บาน อ๊อด? ว็วด โทะ อะ นุ ซาว รี ปี แคย์ด เซียม เรียบ
แปลว่า : อยากได้ไหม? ของฝากจากจังหวัดเสียมเรียบ