វែង-ยาว ภาษาเขมรวันละคำ

image

ภาษาเขมร : វែង
อ่านว่า : แวง
แปลว่า :  ยาว
ภาษาอังกฤษ :  long

ตัวอย่าง :  បើអ្នកដើរតែឯងហើយជួបពួកនាង តើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណា?
อ่านว่า :  เบิว์ เนียะ เดิว์ แตย์ แอย์ง เฮิว์ย จวบ ปัวะก์ เนียง เติว์ เนียะ เนิง ทเวอ ยาง น้า?
แปลว่า : ถ้าคุณเดินคนเดียวแล้วเจอพวกเธอ คุณจะทำอย่างไร