សក់ក្រង-ผมเปีย ภาษาเขมรวันละคำ

คำนี้เสนอโดยแฟนเพ็จจากจ.สุรินทร์ ท่าน Athawat Saithai ผ่านทางข้อความส่วนตัวใน facebook
សក់ក្រង

ภาษาเขมร : សក់ក្រង
อ่านว่า : เซาะ กรอง
แปลว่า : ผมเปีย
ภาษาอังกฤษ : Pigtail hair

ตัวอย่าง : នាងចូលចិត្តសក់ក្រង។
อ่านว่า : เนียง โจว์ล เจิด เซาะ กรอง
แปลว่า : เธอ ชอบ ผม เปีย

ป.ล. ถ้า กลับคำเป็น ក្រងសក់(กรอง เซาะ) ก็แปลว่า ถักผมเปียน่ะครับ