សក់-ผม ภาษาเขมรวันละคำ

សក់-ผม ภาษาเขมรวันละคำ

សក់-ผม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សក់
อ่านว่า : เซาะฮ์
แปลว่า : ผม
ภาษาอังกฤษ : Hair (on your head only)

ตัวอย่าง : សក់របស់នាងរលើបរលោងគួរឲ្យស្រលាញ់ដល់ហើយ។
อ่านว่า : เซาะฮ์ โรเบาะฮ์ เนียง โรเลิบ โรโลง กัว ออย ซรอ ลัย์ญ ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ผมของเธอสวยเป็นเงามันสวยงามจังเลย