សម៉-สมอ ภาษาเขมรวันละคำ

សម៉-สมอ ภาษาเขมรวันละคำ

សម៉-สมอ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សម៉
อ่านว่า : ซมอ
แปลว่า : สมอ
ภาษาอังกฤษ : chebula Retz

ตัวอย่าง : សម៉ជាឱសថបុរាណមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង។
อ่านว่า : ซอม เจีย อาว สถ โบะราณ เมียน ปรอ ยอยจ์ จเริว์น ยาง
แปลว่า : สมอเป็นสมุนไพรมีประโยชน์หลายอย่าง