សម្អាត-ล้าง ภาษาเขมรวันละคำ

សម្អាត-ล้าง ภาษาเขมรวันละคำ

សម្អាត-ล้าง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សម្អាត, សំអាត
อ่านว่า : ซ็อม อาด
แปลว่า : ล้าง, ทำความสะอาด
ภาษาอังกฤษ : to clean

ตัวอย่าง : សម្អាតចោលនូវអតិតកាលដែលមិនល្អ
ហើយកសាងអនាគតសារជាថ្មី
ព្រោះអ្នកមានឱកាសថ្មីជានិច្ច ដែលគេហៅថា
ថ្ងៃស្អែក។
อ่านว่า : ซ็อม อาด โจว์ล เนิว อะเดิตะกาว์ล แดย์ล เมิน ละออ
เฮิวย์ กอ ซาง อะนากด สา เจีย ทเม็ย
ปโร๊ะฮ์ เนียะ เมียน เอาว์ ก๊ะฮ์ ทเม็ย เจีย เน็กจ์ แดว์ล เก เฮา ทา
ทไง ซะแอย์ก
แปลว่า : ลบล้างทุกอาดิตที่ไม่ดีงาม
แล้วสร้างอนาคตขึ้นมาใหม่
เพราะคุณมีโอกาศใหม่อยู่เสมอ ที่เขาเรียกว่า