សម-ซ่อม ภาษาเขมรวันละคำ

image

សម

ภาษาเขมร : សម
อ่านว่า : ซอม
แปลว่า : ช้อนซ่อม
ภาษาอังกฤษ : Fork

ตัวอย่าง : ពេលញ៉ាំបាយ យើងប្រើសម។
อ่านว่า : เปว์ล ญำ บาย เยิง ปราวร์ ซอม
แปลว่า : เวลากินข้าว เราใช้ซ่อม