សសេរ-เขียน ภาษาเขมรวันละคำ

សសេរ-เขียน

សសេរ-เขียน

ภาษาเขมร : សសេរ
อ่านว่า : ซอ เซ
แปลว่า : เขียน
ภาษาอังกฤษ : Write

ตัวอย่าง : ខ្ញុំអត់សូវចេះសរសេរភាសាថៃទេ។
อ่านว่า : คญม อ็อด โซว เจ๊ะฮ์ ซอ เซ เพีย ซา ไทย เต
แปลว่า : ฉันเขียนภาษาไทยไม่ค่อยเป็นหรอก