សាចទឹក-สาดน้ำ ภาษาเขมรวันละคำ

This slideshow requires JavaScript.

ภาษาเขมร : បាចទឹក, សាចទឹក, ជះទឹក
อ่านว่า : บาย์จ เติก / สาย์จ เติก / เจียะฮ์ เติก
แปลว่า : สาดน้ำ
ภาษาอังกฤษ : splash water, spray water

ตัวอย่าง : ប្រទេសថៃគេលេងជះទឹកដាក់គ្នាក្នុងថ្ងៃបុណ្យមហាសង្ក្រាន
តែកម្ពុជាគេមិនសូវលេងទេ ព្រោះអ្នកស្រុកគិតថាវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់។
อ่านว่า : ประ เตะฮ์ ไทย เก เลง เจี๊ยะฮ์ เติก ดะก์ กเนียะ กนง ทไง โบ็น โมหา ซ็อง กรานต์
แตย์ กัมปุเจีย เก เมิน โซว เลง เต  ปโระฮ์ เนียะ ซรก เกิ่ด ทา เวีย เจีย เรือง กโระฮ์ ทนะก์
แปลว่า : ประเทศไทยเขาเล่นสาดน้ำใส่กันในเทศกาลสงกรานต์
แต่กัมพูชาเขาไม่ค่อยเล่นกัน เพราะชาวบ้านคิดว่ามันเป็นเรื่องอันตราย