សាច់ជូរ-สารส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជូរ-สารส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជូរ-สารส้ม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់ជូរ
อ่านว่า : สักจ์ จู
แปลว่า : สารส้ม
ภาษาอังกฤษ : Alum

ตัวอย่าง : អ្នកណាប្រើសាច់ជូរខ្លះ?
อ่านว่า : เนียะ นา ปเริว สักจ์ จู คล๊ะฮ์
แปลว่า : ใครใช้สารส้มอยู่บ้าง