សាច់ជ្រូកបីជាន់-หมูสามชั้น

image

ภาษาเขมร : សាច់ជ្រូកបីជាន់
อ่านว่า : สัย์จ จรูก แบ็ย จ็วน
แปลว่า : หมูสามชั้น
ภาษาอังกฤษ : Streaky pork

ตัวอย่าง : អ្នកណាមិនធ្លាប់ឃើញមកមើល នេះគេហៅថាជ្រូកបីជាន់
อ่านว่า : เนียะ นา เมิน ทล็วบ เคิย์ญ โมก เมิว์ล นิ่ฮ์ เก เฮา ทา จรูก แบ็ย จ็วน
แปลว่า : ใครไม่เคยเห็นมาดู นี่เขาเรียกว่าหมูสามชั้น