សាច់ដុំ-กล้ามเนื้อ ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ដុំ-กล้ามเนื้อ

សាច់ដុំ-กล้ามเนื้อ

ภาษาเขมร : សាច់ដំ
อ่านว่า : สัย์จ ดม
แปลว่า : กล้ามเนื้อ
ภาษาอังกฤษ : Muscle

ตัวอย่าง : ប្រុសៗយើងត្រូវចេះហាត់ប្រានខ្លះ ក្រែងមានសាច់ដំបង្អូតស្រីៗ។
อ่านว่า : ปโร๊ะฮ์ ๆ เยิง ตโรว แจะฮ์ หัด ปราน คละฮ์ กแรย์ง เมียน สัย์จ ดม บ็อง อวด ซแร็ยๆ
แปลว่า : ผู้ชายเราต้องรู้จักออกกำลังกายบ้าง เผื่อมีกล้ามโชว์สาวบ้าง