សាប៊ូកក់សក់-ยาสระผม ภาษาเขมรวันละคำ

សាប៊ូកក់សក់-ยาสระผม

សាប៊ូកក់សក់-ยาสระผม

ภาษาเขมร : សាប៊ូកក់សក់
อ่านว่า : ซา บู เกาะ เซาะ
แปลว่า : น้ำยาสระผม
ภาษาอังกฤษ : Shampoo

ตัวอย่าง : សព្វថ្ងៃនេះប្រើសាប៊ូកក់សក់នេះហើយ។
อ่านว่า : ส็อบ ทไง นิ่ฮ์ ปเริว ซา บู เกาะ เซาะ นี่ฮ์ เฮิว์ย
แปลว่า : ทุกวันใช้น้ำยาสระผมนี่แหละ