សិស្ស-นักเรียน ภาษาเขมรวันละคำ

សិស្ស-นักเรียน

សិស្ស-นักเรียน

ภาษาเขมร : សិស្ស
อ่านว่า : เซอะฮ์
แปลว่า : นักเรียน
ภาษาอังกฤษ : High school student

ตัวอย่าง : ពួកគេជាសិស្សថ្នាក់ទី១២សាលារៀនក្រសាំងភិថៈយ៉ាខុម។
อ่านว่า : ปัวะก์ เก เจีย เซอะฮ์ ทนะ ตี ด็อบ ปี ซาลาเรียน กรอ ซัง พิทยาคม
แปลว่า : พวกเขาเป็นนักเรียนชั้นที่๑๒(ม.6) โรงเรียนกระสังพิทยาคม