សុំទាន-ขอทาน ภาษาเขมรวันละคำ

សុំទាន-ขอทาน

សុំទាន-ขอทาน

ภาษาเขมร : សុំទាន
อ่านว่า : ซม เตียน
แปลว่า : ขอทาน
ภาษาอังกฤษ : Beggar

ตัวอย่าง : រដ្ឋាភិបាលមិនបានការ ប្រជាជនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រ ក្លាយជាអ្នកសុំទានច្រើនណាស់។
อ่านว่า : ร็วด ทา พิ บาว์ล เมิน บาน กา  ปรอ เจีย จน ทเลียะก์ คลวน กแร็ย กรอ กลาย เจีย เนียะ ซม เตียน จเริว์น น่ะฮ์
แปลว่า : รัฐบาลไม่ได้เรื่อง  ประชาชนตกยากจน กลายเป็นคนขอทานเยอะมาก