សួស្ដីឆ្នាំថ្មី สวัสดีปีใหม่

image

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៤
ចាប់ពីពេលនេះទៅ
-“១២ខែ” សូមឲ្យអ្នកមានសេចក្ដីសុខ
-“៥២សប្ដាហ៍” សូមឲ្យសុខភាពល្អ
-“៣៥៦ថ្ងៃ” សូមឲ្យរកស៊ីមានបាន
-“៨៧៦០ម៉ោង” សូមឲ្យសំណាងល្អ
-“៥២៦០០នាទី” សូមឲ្យមានតែស្នាមញញឹម
-“៣១៥៣៦០០វិនាទី” សូមឲ្យមានតែសេចក្ីត្រជាក់ត្រជុំ គ្រប់ពេលវេលា។

สวัสดีปีใหม่ พุทศักราช 2557
นับจากนี้อีก “12 เดือน” ขอให้มีแต่ความสุข
“52 อาทิตย์” ขอให้สุขภาพแข็งแรง
“365 วัน” ขอให้ทำมาหากินดี
“8760 ชั่วโมง” ขอให้โชคดี
“52600 นาที” ขอให้มีแต่รอยยิ้ม
“3153600 วินาที” ขอให้มีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขทุกเศสเสี้ยวเวลา
image