សួស្ដី, ជំរាបសួរ-สวัสดี ภาษาเขมรวันละคำ on YouTube

ภาษาเขมรวันละคำ กับครูฤทธี

คำที่ 1
ภาษาเขมร : សួស្ដី
อ่านว่า : ซัว เสด็ย
แปลว่า : สวัสดี
ภาษาอังกฤษ : Hi

คำที่ 2
ภาษาเขมร : ជំរាបសួរ
อ่านว่า : จุม เรียบ ซัว
แปลว่า : สวัสดีครับ/ค่ะ
ภาษาอังกฤษ : Hello or Hi