សើច-หัวเราะ ภาษาเขมรวันละคำ

សើច-หัวเราะ

សើច-หัวเราะ

ภาษาเขมร : សើច
อ่านว่า : เซิว์จ (คล้ายๆกับคำว่า Search)
แปลว่า : หัวเราะ
ภาษาอังกฤษ : Laugh

ตัวอย่าง : សុំសើចមួយ  ហាហាហា ខ្មាស់គេណាស់!
อ่านว่า : ซม เซิว์จ มวย  ฮ้า ฮ้า ฮ้า  คม๊ะฮ์ เก น่ะฮ์
แปลว่า : ขอขำหน่อย ฮ้าๆๆๆ อายเขาเด๊